รางวัล The WACE Best Refereed Paper Award ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรสหกิจศึกษา

รางวัล The WACE Best Refereed Paper Award ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรสหกิจศึกษา
สมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ได้มอบรางวัล The WACE Best Refereed Paper Award ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรสหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Mr. Carver Pop จากมหาวิทยาลัย Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหัว...
More

การเปลี่ยนแปลง รหัสและชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 1/2560

การเปลี่ยนแปลง รหัสและชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 1/2560
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชาใหม่ โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษยังไม่ครบ 15 หน่วยกิต หรือผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้เทียบเท่ากับรายวิชาเดิมแล้ว ดังนี้
More

น.ศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ “Rookie Grand Champion” จากการแข่งขันโต้สาระวาที

น.ศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ “Rookie Grand Champion” จากการแข่งขันโต้สาระวาที
ขอแสดงความยินดีกับ 1. น.ส. ปารวี โภคสวัสดิ์ (น.ศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 2. น.ส. กนกวรรณ ขานรินทร์ และ 3. นาย วงศกร สุขแสง (น.ศ. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)   ภายใต้การดูแลของ อ. ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ "Rookie Grand Champion" ในระดับมหาวิทยาลัย จากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติครั้งที่ 12 ร...
More

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคลิปวิดีโอระดับประเทศ “ศาสตร์พระราชา” นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคลิปวิดีโอระดับประเทศ “ศาสตร์พระราชา” นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ เทพปาน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคลิปวิดีโอระดับประเทศ "ศาสตร์พระราชา" ในงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (เด็กไทยกับไอที ปี ๕) ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม
More

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชา IST SUT Academic Network (ISAN) โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม
More

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเทคโนโลยีการจัดการ มทส. ชั้นปีที่ 4 นางสาวฤทัยชนก จันณรงค์ รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา "สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา" ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559  ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์  เทศบาลนครนครราชสีมา                       นางสาวฤทัยชนก เป็นหัวหน้าทีมจิงโจ้น้อยสีแสดทอง ร่วมกับสมาชิกอีก 4 คน จัดทำ "โครงการปลูกชีวิต ปล...
More

ขอเชิญร่วมงานจัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญร่วมงานจัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/itshowcase2017/posts/245327462573589:0  
More

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมจิตอาสา และรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมจิตอาสา และรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ซึ่งอยู่ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหาร สันทนาการ และมอบของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมรับประทานอาหารร่วมกันเน...
More

บรรยายพิเศษ”การปรับตัวของบัณฑิตและสถาบันการศึกษาไทยให้ทันยุคประเทศไทย 4.0″ โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

บรรยายพิเศษ”การปรับตัวของบัณฑิตและสถาบันการศึกษาไทยให้ทันยุคประเทศไทย 4.0″ โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทส. จัดบรรยายพิเศษโดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง "การปรับตัวของบัณฑิตและสถาบันการศึกษาไทยให้ทันยุคประเทศไทย 4.0" การศึกษา กับ Thailand 4.0 การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมระบบการศึกษา เริ่มตั้งแต่การใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารทางไกล เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องดาวเทียม ซึ่งสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องทำการปรั...
More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ อาคารห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ อาคารห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนพฤกษศาสตร์ มทส. (SUT Botanical Garden) ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน อาคารสรุพัฒน์ ๕ และนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ อาคารสุรพัฒน์ ๔ เทคโนธานี มทส. เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงสวนพฤกษศา...
More