วิสัยทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

VISION/MISSION

VISION/MISSION

วิสัยทัศน์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นเลิศในด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผสานกับภาษาและวัฒนธรรม และสร้างบัณฑิตที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ ที่มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการในระดับประเทศ

พันธกิจ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมปฏิบัติภารกิจหลักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยเน้นการบูรณาการภารกิจการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีสัมพันธภาพเอื้อประโยชน์ต่อกันสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็นสำนักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการกลางคือศึกษาทั่วไปและภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมุ่งเน้น “คุณธรรมนำความรู้” ทุกรายวิชาจะกำหนด “คุณธรรมประจำรายวิชา” ไว้เพื่อให้นักศึกษายึดถือ และจัดกิจกรรมการเรียนนำคุณธรรมมาปฏิบัติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการ อันเป็นนวัตกรรม เพื่อนำกลับไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างครบวงจร

 

News/Events

ทีม To be rich ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน THAIFA
19 Nov

ทีม To be rich ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน THAIFA

🎉 ทีม To be rich 🤝 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ...
นศ. สาขาฯ IT ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน​ Idea pitching
19 Nov

นศ. สาขาฯ IT ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน​ Idea pitching

เมื่อวันที่​ 17 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา​ สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม​เทคโนธานี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
นักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มทส.  คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด viral clip
28 Sep

นักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มทส. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด viral clip

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มทส. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด viral clip โครงการ...

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาเอก