สำนักงานคณบดี

นางทิติยา ศรีอินทร์ : หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นางทิติยา ศรีอินทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

โทรศัพท์ : 0 4422 4208
อีเมล : thitiya@sut.ac.th
นางอินทิรา นนทชัย : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอินทิรา นนทชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4207
อีเมล : intira@sut.ac.th
นางสาวจุรีรัตน์ เขตกระโทก : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจุรีรัตน์ เขตกระโทก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4209
อีเมล : jum@sut.ac.th
นางสาวชลลดา พจน์จะโป๊ะ : พนักงานธุรการ

นางสาวชลลดา พจน์จะโป๊ะ

พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0 4422 4307
อีเมล : chonlada@sut.ac.th
นางสาวมณีเนตร  กาบแก้ว : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมณีเนตร กาบแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4680
อีเมล : maneenate@sut.ac.th