หลักสูตรที่เปิดสอน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเปิดรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก กรุณาอ่านรายละเอียดหลักสูตรจากระเบียบการของสำนักวิชา IST Bulletion และ ฝ่ายรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสำหรับการสมัครเข้าศึกษา และทุนการศึกษา หรือติดต่อสอบถามจากสาขาวิชาโดยตรง

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก