สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 4422 3118
อีเมล : sirin@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณญาธร แสงอรุณ :

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณญาธร แสงอรุณ

โทรศัพท์ : 0 4422 4364
อีเมล : sangarun@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วรรณรักษ์ :

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วรรณรักษ์

โทรศัพท์ : 0 4422 4506
อีเมล : wannaruk@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข

โทรศัพท์ : 0 4422 4010
อีเมล : issra@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล

โทรศัพท์ :
อีเมล : kunlaphak@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ไชยสุริยา :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ไชยสุริยา

โทรศัพท์ :
อีเมล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร แสงกาญจนวนิช :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร แสงกาญจนวนิช

โทรศัพท์ : 0 4422 4255
อีเมล : sanggan@sut.ac.th
อาจารย์ Andrew Peter lian :

อาจารย์ Andrew Peter lian

โทรศัพท์ : 0 2244 4508
อีเมล : andrew_lian@sut.ac.th
อาจารย์ Daniel Yates :

อาจารย์ Daniel Yates

โทรศัพท์ : 0 4422 4213
อีเมล : daniel@sut.ac.th
อาจารย์ Jason Biscombe :

อาจารย์ Jason Biscombe

โทรศัพท์ :
อีเมล : JasonBiscombe@sut.ac.th
อาจารย์ Kenneth Ray Wingate :

อาจารย์ Kenneth Ray Wingate

โทรศัพท์ : 0 4422 4509
อีเมล : kenneth@sut.ac.th
อาจารย์ Lilibeth Kantola :

อาจารย์ Lilibeth Kantola

โทรศัพท์ : 0 4422 4213
อีเมล : lilli@sut.ac.th
อาจารย์ Peter Thompson :

อาจารย์ Peter Thompson

โทรศัพท์ : 0 2244 4333
อีเมล : 556032@sut.ac.th
อาจารย์ Michael Sinelair Scoott :

อาจารย์ Michael Sinelair Scoott

โทรศัพท์ :
อีเมล :
อาจารย์ Taizo Mizusaki :

อาจารย์ Taizo Mizusaki

โทรศัพท์ : 0 4422 4344
อีเมล : taizo03mizusak@sut.ac.th
อาจารย์ Yuan :

อาจารย์ Yuan

โทรศัพท์ : 4507
อีเมล : apengyuan432@126.com
อาจารย์ Hwang Sun Sim :

อาจารย์ Hwang Sun Sim

โทรศัพท์ :
อีเมล :
อาจารย์ Jiaqin Huang :

อาจารย์ Jiaqin Huang

โทรศัพท์ : 0 4422 4207
อีเมล : 2268418260@qq.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

โทรศัพท์ : 0 4422 4246
อีเมล : adcharawan@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน :

อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน

โทรศัพท์ : 0 4422 4208
อีเมล : peerasak@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ :

อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ

โทรศัพท์ : 0 4422 4524
อีเมล : jitpanat@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง :

อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

โทรศัพท์ : 0 4422 3062
อีเมล : nattaya@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี :

อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี

โทรศัพท์ : 0 4422 4533
อีเมล : suksan@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.บุษกร ยอดคำลือ :

อาจารย์ ดร.บุษกร ยอดคำลือ

โทรศัพท์ : 0 4422 4362
อีเมล : butsakorn@sut.ac.th
อาจารย์กมร บุตรแสง :

อาจารย์กมร บุตรแสง

โทรศัพท์ : 0 4422 4510
อีเมล : kamorn@sut.ac.th
อาจารย์มันตา หนุนภักดี :

อาจารย์มันตา หนุนภักดี

โทรศัพท์ : 0 4422 4368
อีเมล : manta@sut.ac.th
อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ :

อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์

โทรศัพท์ : 0 4422 4528
อีเมล : rungrueng@sut.ac.th

 

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ไชยสุริยา :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ไชยสุริยา

โทรศัพท์ :
อีเมล :
นางสุวิมล ฉ่อนเจริญ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุวิมล ฉ่อนเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4215
อีเมล : suwimon@sut.ac.th
นางระพีพรรณ นันท์หทัยภัค : พนักงานธุรการ

นางระพีพรรณ นันท์หทัยภัค

พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0 4422 4213
อีเมล : rapeepun@sut.ac.th
นางสาวนิติยา โชติบุตร : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิติยา โชติบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4656
อีเมล : nittayacho@sut.ac.th