วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นเลิศในด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผสานกับภาษาและวัฒนธรรม และสร้างบัณฑิตที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ ที่มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการในระดับประเทศ

พันธกิจ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปฏิบัติภารกิจหลักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเน้นการบูรณาการภารกิจการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีสัมพันธภาพเอื้อประโยชน์ต่อกัน
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นสำนักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการกลาง คือ ศึกษาทั่วไปและภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มุ่งเน้น “คุณธรรมนำความรู้” ทุกรายวิชาจะกำหนด  “คุณธรรมประจำรายวิชา” ไว้เพื่อให้นักศึกษายึดถือ และจัดกิจกรรมการเรียนนำคุณธรรมมาปฏิบัติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการ อันเป็นนวัตกรรม เพื่อนำกลับไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างครบวงจร

ภารกิจ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจหลัก 5 ประการดังนี้

 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
 3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
 4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัตถุประสงค์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

 • พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการกลาง คือ ศึกษาทั่วไปและภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักศึกษา
 • ใช้หลัก “คุณธรรมนำความรู้” ในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้สมบูรณ์พร้อมเป็นคนเต็มคน คือ เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
 • ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และของประเทศชาติได้
 • นำความรู้ ทักษะ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการไปใช้ในการบริการวิชาการช่วยเหลือประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และภายนอก
 • พัฒนางานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในลักษณะของการรณรงค์กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานวิชาการ งานบริการ และงานบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น