โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

     สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสำนักวิชา มีรองคณบดีทำหน้าที่รับผิดชอบงานตามที่คณบดีมอบหมาย  มีหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าสถานวิจัยรับผิดชอบงานของสาขาวิชาและสถานวิจัย และหัวหน้าสำนักงานคณบดีรับผิดชอบช่วยงานกำกับดูแลงานด้านการช่วยบริหารและธุรการ

     การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสำนักวิชา คือ คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสำนักวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย  คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย คณบดี  รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ หัวหน้าสถานวิจัย และผู้แทนคณาจารย์จำนวน 3 ท่าน โดยมีอาจารย์ 1 ท่านทำหน้าที่เลขานุการ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี  ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสาขาวิชา แต่ละสาขาวิชาจะมีคณะกรรมการประจำสาขาวิชา พิจารณากลั่นกรองประเด็นของสาขาวิชา ก่อนนำเข้าหารือหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร

screen-shot-2559-11-05-at-00-56-13

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
capture-1

br

br