ความรู้ของคนธรรมดา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน

ระหัดวิดน้ำ
ลำตะคอง

ชาวนาลุ่มน้ำลำตะคอง ได้สร้าง และส่งต่อนวัตกรรม ซึงเป็นผลผลิตของความรู้ ที่รู้จักกันในนาม “ระหัดวิดน้ำ” ที่เปรียบเสมือนหัวใจที่ส่งสายน้ำ เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตในผืนนาระหัด ทำให้นาอุดมสมบูรณ์ ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วย

เสวียน

เสวียนเป็นยุ้งข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ มีลักษณะทรงกลม ป่องกลาง มีปาก ใช้สำหรับเก็บข้าว สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นเอกลักษณ์ของชาวนา กลุ่มชาติพันธุ์ไทเบิ้ง

ASEAN

ห้องนิทรรศการพระยากำธรพายัพทิศ

ห้องนิทรรศการพระยากำธรพายัพทิศ (ดิส อินทโสฬส) จัดแสดงสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัว เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนประวัติ และผลงาน ของท่าน ซึ่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดนครราชสีมา และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๙

ASEAN Cultures Collections

บทบาทในการให้ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของคนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผู้เข้าชมมีความเข้าใจ “คนอื่น” นอกจากคนไทยด้วยกัน และโดยเฉพาะพลเมืองอาเซียนด้วยกัน

ห้องปฏิบัติการทางมานุษยวิทยา
กับการศึกษาของนักศึกษาด้านเทคโนโลยี

ระหัดวิดน้ำ : มรดกของชาวนาต้นน้ำลำตะคอง

แผนผังสายสกุล ณ ราชสีมา

เทคโนโลยี เปลี่ยนอดีตสู่มรดกเสมือนจริง
ณ ห้องไทยศึกษานิทัศน์ และวัฒนธรรมอาเซียน

วัสดุทางวัฒนธรรม

จากอดีต สู่มรดกเหมือนจริง