ห้องไทยศึกษานิทัศน์ และวัฒนธรรมอาเซียน

ความรู้ของคนธรรมดา

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน

ระหัดวิดน้ำ
ลำตะคอง

ชาวนาลุ่มน้ำลำตะคอง ได้สร้าง และส่งต่อนวัตกรรม ซึงเป็นผลผลิตของความรู้ ที่รู้จักกันในนาม “ระหัดวิดน้ำ” ที่เปรียบเสมือนหัวใจที่ส่งสายน้ำ เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตในผืนนาระหัด ทำให้นาอุดมสมบูรณ์ ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วย

เสวียน

เสวียนเป็นยุ้งข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ มีลักษณะทรงกลม ป่องกลาง มีปาก ใช้สำหรับเก็บข้าว สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นเอกลักษณ์ของชาวนา กลุ่มชาติพันธุ์ไทเบิ้ง

ASEAN

ห้องนิทรรศการพระยากำธรพายัพทิศ

ห้องนิทรรศการพระยากำธรพายัพทิศ (ดิส อินทโสฬส) จัดแสดงสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัว เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนประวัติ และผลงาน ของท่าน ซึ่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดนครราชสีมา และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๙

ASEAN Cultures Collections

บทบาทในการให้ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของคนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผู้เข้าชมมีความเข้าใจ “คนอื่น” นอกจากคนไทยด้วยกัน และโดยเฉพาะพลเมืองอาเซียนด้วยกัน

ห้องปฏิบัติการทางมานุษยวิทยา
กับการศึกษาของนักศึกษาด้านเทคโนโลยี

ระหัดวิดน้ำ : มรดกของชาวนาต้นน้ำลำตะคอง

แผนผังสายสกุล ณ ราชสีมา

เทคโนโลยี เปลี่ยนอดีตสู่มรดกเสมือนจริง
ณ ห้องไทยศึกษานิทัศน์ และวัฒนธรรมอาเซียน

วัสดุทางวัฒนธรรม

จากอดีต สู่มรดกเหมือนจริง