สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ : หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์

หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4504
อีเมล : mote@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ

โทรศัพท์ : 0 4422 4329
อีเมล : buratink@sut.ac.th
อาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง :

อาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง

โทรศัพท์ : 0 4422 4532
อีเมล : patamasiri@sut.ac.th

 

บุคลากร

นางสาวชลลดา พจน์จะโป๊ะ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลลดา พจน์จะโป๊ะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4258
อีเมล : chonlada@sut.ac.th
นายจารุวัฒน์ นนทชัย : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจารุวัฒน์ นนทชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4856
อีเมล : jarabee@sut.ac.th