คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ประกอบด้วย

 • คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  (รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ)
 • รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  (อ.ดร.สรียา วิจิตรเสถียร)
 • หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
  (รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, รักษาการ)
 • หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  (อ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์)
 • หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ผศ.ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล)
 • หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
  (อ.รัชฎาพร วิสุทธากร)
 • หัวหน้าสถานวิจัย
  (อ.ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล)
 • ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  (อ.ดร.บุษกร ยอดคำลือ)
 • ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (อ.ดร.นิศาชล จำนงศรี)
 • ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
  (ผศ.ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ)
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักฯ
  (นางทิติยา ศรีอินทร์)

br

br