ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ : คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

โทรศัพท์ : 0 4422 4334
อีเมล : weerap@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร : รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร

รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

โทรศัพท์ : 0 4422 4384
อีเมล : sareeya@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ : หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์

หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4504
อีเมล : mote@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 4422 3118
อีเมล : sirin@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0 4422 4490
อีเมล : pornanan@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.บุญช่วย บุญมี : รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์ ดร.บุญช่วย บุญมี

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

โทรศัพท์ : 0 4422 4330
อีเมล : boonchauy@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี : รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย

อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย

โทรศัพท์ : 0 4422 4246
อีเมล : adcharawan@sut.ac.th