ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ : คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

โทรศัพท์ : 0 4422 4334
อีเมล : weerap@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร : รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร

รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

โทรศัพท์ : 0 4422 4384
อีเมล : sareeya@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ : รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4504
อีเมล : mote@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 4422 3118
อีเมล : sirin@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0 4422 4309
อีเมล : jitimon@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา : รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

โทรศัพท์ : 0 4422 4249
อีเมล : kwnkamol@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล : หัวหน้าสถานวิจัย

อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล

หัวหน้าสถานวิจัย

โทรศัพท์ : 0 4422 4210
อีเมล : sorachai@sut.ac.th