ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล : คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

โทรศัพท์ : 0 4422 4206
อีเมล : angskun@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี : รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

โทรศัพท์ : 0 4422 4211
อีเมล : adcharawan@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ : หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์

หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4504
อีเมล : mote@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 4422 3118
อีเมล : sirin@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0 4422 4490
อีเมล : pornanan@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.บุญช่วย บุญมี : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์ ดร.บุญช่วย บุญมี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

โทรศัพท์ : 0 4422 4330
อีเมล : boonchauy@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง : หัวหน้าสถานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง

หัวหน้าสถานวิจัย

โทรศัพท์ : 0 4422 4210
อีเมล : sirapat@sut.ac.th