สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.บุญช่วย บุญมี : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์ ดร.บุญช่วย บุญมี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

โทรศัพท์ : 0 4422 4330
อีเมล : boonchauy@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล

โทรศัพท์ : 0 4422 4342
อีเมล : kansukan@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี

โทรศัพท์ : 0 4422 4518
อีเมล : sunitiya@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์

โทรศัพท์ : 0 4422 4250
อีเมล : chanisa@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส

โทรศัพท์ : 044-224704
อีเมล : adisak@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ

โทรศัพท์ : 0 4422 4328
อีเมล : kerngsak@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร

โทรศัพท์ : 0 4422 4384
อีเมล : sareeya@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท :

อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

โทรศัพท์ : 0 4422 4523
อีเมล : mullika@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล :

อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล

โทรศัพท์ : 0 4422 4516
อีเมล : chatchai@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ :

อาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ

โทรศัพท์ : 0 4422 3553
อีเมล : w.naburana@sut.ac.th
อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร :

อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร

โทรศัพท์ : 044 224 332
อีเมล : ruchda@sut.ac.th
อาจารย์สุธินี โสมาบุตร :

อาจารย์สุธินี โสมาบุตร

โทรศัพท์ : 0 4422 4687
อีเมล : sutinee@sut.ac.th

 

บุคลากร

นางรุ่งนารี ชิดโคกกรวด : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางรุ่งนารี ชิดโคกกรวด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4267
อีเมล : rungnaree@sut.ac.th
นางสาวชนากานต์ ใหญ่ปราม : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชนากานต์ ใหญ่ปราม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4307
อีเมล : khuanjai@sut.ac.th
นางสาวฤทัยชนก จันณรงค์ : เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

นางสาวฤทัยชนก จันณรงค์

เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

โทรศัพท์ : 0 4422 4586
อีเมล : ruetaichanok@sut.ac.th