รางวัล The WACE Best Refereed Paper Award ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรสหกิจศึกษา

สมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ได้มอบรางวัล The WACE Best Refereed Paper Award ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรสหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Mr. Carver Pop จากมหาวิทยาลัย Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหัวข้อ Labour Market Needs and Graduate Competence: An Examination of the Gap between Expectations and New Engineering Graduate Performance in Thailand