นักศึกาษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 ชนะเลิศการออกแบบสื่อโปสเตอร์

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ชนะเลิศการออกแบบสื่อโปสเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ นิลประทีปปรีชา นางสาวณัฐดาภรณ์ อยู่ประทานพร และ นายภาณุโรจน์ จิตร์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ชนะเลิศการออกแบบสื่อโปสเตอร์ หัวข้อ โลกอาชีพยุคดิจิทัล ในงานนัดพบตลาดนัดแรงงานเชิงคุณภาพ (KORAT SMARTJOBS IT 2018) วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า...
More

IT Showcase 2018: Next Step for Future

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเรียนรวม 1 มีการจัดงานแสดงนวัตกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้ชื่องาน “IT Showcase 2018: Next Step for Future ก้าวอีกขั้นเพื่ออนาคต” นอกจากผลงานระดับอุดมศึกษา ทางโครงการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการจัดแสดงผลงานในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: "บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพปีที่ 9" ทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน ที่จัดขึ้น...
More

รางวัล The WACE Best Refereed Paper Award ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรสหกิจศึกษา

สมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ได้มอบรางวัล The WACE Best Refereed Paper Award ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรสหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Mr. Carver Pop จากมหาวิทยาลัย Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหัวข้อ Labour Market Needs and Graduate Competence: An Examination of the Gap between Expectations and ...
More

การเปลี่ยนแปลง รหัสและชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 1/2560

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชาใหม่ โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษยังไม่ครบ 15 หน่วยกิต หรือผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้เทียบเท่ากับรายวิชาเดิมแล้ว ดังนี้
More

น.ศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ “Rookie Grand Champion” จากการแข่งขันโต้สาระวาที

ขอแสดงความยินดีกับ 1. น.ส. ปารวี โภคสวัสดิ์ (น.ศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 2. น.ส. กนกวรรณ ขานรินทร์ และ 3. นาย วงศกร สุขแสง (น.ศ. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)   ภายใต้การดูแลของ อ. ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ "Rookie Grand Champion" ในระดับมหาวิทยาลัย จากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติครั้งที่ 12 รายการ 12th EU-TH National Intervarsity Debate Championship   ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรก...
More

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคลิปวิดีโอระดับประเทศ “ศาสตร์พระราชา” นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ เทพปาน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคลิปวิดีโอระดับประเทศ "ศาสตร์พระราชา" ในงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (เด็กไทยกับไอที ปี ๕) ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม
More

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชา IST SUT Academic Network (ISAN) โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม
More

วิสัยทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นเลิศในด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผสานกับภาษาและวัฒนธรรม และสร้างบัณฑิตที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ ที่มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการในระดับประเทศ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป เป็นเลิศในด้านการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นเลิศในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเลิศในด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมในระดับประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เป็นเลิศในด้านนวัตกร...
More

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมจิตอาสา และรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ซึ่งอยู่ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหาร สันทนาการ และมอบของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่   ...
More

บรรยายพิเศษ”การปรับตัวของบัณฑิตและสถาบันการศึกษาไทยให้ทันยุคประเทศไทย 4.0″ โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทส. จัดบรรยายพิเศษโดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง "การปรับตัวของบัณฑิตและสถาบันการศึกษาไทยให้ทันยุคประเทศไทย 4.0" การศึกษา กับ Thailand 4.0 การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมระบบการศึกษา เริ่มตั้งแต่การใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารทางไกล เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องดาวเทียม ซึ่งสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องทำการปรับตัว นำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจมากขึ้น เน้นการทำเนื้อหาให้มีคุณภาพ...
More