น.ศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ “Rookie Grand Champion” จากการแข่งขันโต้สาระวาที

ขอแสดงความยินดีกับ

1. น.ส. ปารวี โภคสวัสดิ์ (น.ศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
2. น.ส. กนกวรรณ ขานรินทร์ และ 3. นาย วงศกร สุขแสง (น.ศ. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

 

ภายใต้การดูแลของ อ. ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ “Rookie Grand Champion”
ในระดับมหาวิทยาลัย จากการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษแห่งชาติครั้งที่ 12
รายการ 12th EU-TH National Intervarsity Debate Championship

 

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560
ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยชมรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป
ในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook (DrSuksan Suppasetseree​)