IT Showcase 2018: Next Step for Future

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อาคารเรียนรวม 1 มีการจัดงานแสดงนวัตกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
สาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภายใต้ชื่องาน “IT Showcase 2018: Next Step for Future ก้าวอีกขั้นเพื่ออนาคต”
นอกจากผลงานระดับอุดมศึกษา ทางโครงการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการจัดแสดงผลงานในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: “บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพปีที่ 9” ทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และนำเสนอผลงานใหกับผู้สนใจในนวัตกรรม โดยสามารถนำไปต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานอื่น ๆ ทั้งนวัตกรรมทางด้าน ศิลปะ เทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมร่วมสมัย จนก้าวไปสู่แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ ภาพบรรยากาศ IT Showcase2018