การเปลี่ยนแปลง รหัสและชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 1/2560

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิชาภาษาอังกฤษ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อวิชาใหม่ โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษยังไม่ครบ 15 หน่วยกิต หรือผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้เทียบเท่ากับรายวิชาเดิมแล้ว ดังนี้