VISION/MISSION

วิสัยทัศน์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นเลิศในด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผสานกับภาษาและวัฒนธรรม และสร้างบัณฑิตที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ ที่มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการในระดับประเทศ

พันธกิจ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมปฏิบัติภารกิจหลักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยเน้นการบูรณาการภารกิจการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีสัมพันธภาพเอื้อประโยชน์ต่อกันสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็นสำนักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการกลางคือศึกษาทั่วไปและภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมุ่งเน้น “คุณธรรมนำความรู้” ทุกรายวิชาจะกำหนด “คุณธรรมประจำรายวิชา” ไว้เพื่อให้นักศึกษายึดถือ และจัดกิจกรรมการเรียนนำคุณธรรมมาปฏิบัติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการ อันเป็นนวัตกรรม เพื่อนำกลับไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างครบวงจร