กิจกรรมพบปะ พูดคุย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

กิจกรรมพบปะ พูดคุย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมพบปะ พูดคุย ในโอกาสอำลาตำแหน่ง คณบดี (ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน) รองคณบดี (ผศ.ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล) รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.ธรา อั่งสกุล) ในโอกาสนี้ คณบดี ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย      
More

การประชุมให้คำแนะนำและปรึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมให้คำแนะนำและปรึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๘ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จัดการประชุมให้คำแนะนำและปรึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
More

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเมินคุณภาพการศึกษา
๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรสหกิจศึกษา
More