การประชุมให้คำแนะนำและปรึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมให้คำแนะนำและปรึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๘ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จัดการประชุมให้คำแนะนำและปรึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
More

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเมินคุณภาพการศึกษา
๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรสหกิจศึกษา
More