นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเทคโนโลยีการจัดการ มทส. ชั้นปีที่ 4 นางสาวฤทัยชนก จันณรงค์ รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา "สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา" ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559  ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์  เทศบาลนครนครราชสีมา                       นางสาวฤทัยชนก เป็นหัวหน้าทีมจิงโจ้น้อยสีแสดทอง ร่วมกับสมาชิกอีก 4 คน จัดทำ "โครงการปลูกชีวิต ปล...
More

ขอเชิญร่วมงานจัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญร่วมงานจัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/itshowcase2017/posts/245327462573589:0  
More

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมจิตอาสา และรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมจิตอาสา และรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ซึ่งอยู่ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหาร สันทนาการ และมอบของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมรับประทานอาหารร่วมกันเน...
More

บรรยายพิเศษ”การปรับตัวของบัณฑิตและสถาบันการศึกษาไทยให้ทันยุคประเทศไทย 4.0″ โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

บรรยายพิเศษ”การปรับตัวของบัณฑิตและสถาบันการศึกษาไทยให้ทันยุคประเทศไทย 4.0″ โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทส. จัดบรรยายพิเศษโดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง "การปรับตัวของบัณฑิตและสถาบันการศึกษาไทยให้ทันยุคประเทศไทย 4.0" การศึกษา กับ Thailand 4.0 การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมระบบการศึกษา เริ่มตั้งแต่การใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารทางไกล เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องดาวเทียม ซึ่งสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องทำการปรั...
More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ อาคารห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ อาคารห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนพฤกษศาสตร์ มทส. (SUT Botanical Garden) ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน อาคารสรุพัฒน์ ๕ และนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ อาคารสุรพัฒน์ ๔ เทคโนธานี มทส. เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงสวนพฤกษศา...
More

กิจกรรมพบปะ พูดคุย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

กิจกรรมพบปะ พูดคุย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมพบปะ พูดคุย ในโอกาสอำลาตำแหน่ง คณบดี (ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน) รองคณบดี (ผศ.ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล) รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.ธรา อั่งสกุล) ในโอกาสนี้ คณบดี ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย      
More

การประชุมให้คำแนะนำและปรึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมให้คำแนะนำและปรึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๘ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จัดการประชุมให้คำแนะนำและปรึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
More

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเมินคุณภาพการศึกษา
๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรสหกิจศึกษา
More