นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเทคโนโลยีการจัดการ มทส. ชั้นปีที่ 4 นางสาวฤทัยชนก จันณรงค์ รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา “สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา” ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559  ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์  เทศบาลนครนครราชสีมา

                     

นางสาวฤทัยชนก เป็นหัวหน้าทีมจิงโจ้น้อยสีแสดทอง ร่วมกับสมาชิกอีก 4 คน
จัดทำ “โครงการปลูกชีวิต ปลุกใจ ปลุกผ้าซิ่นไท-ยวน” ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมพัฒนาและอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมือง
ของชาวชุมชนไท-ยวน บ้านถนนคต อ.สีคิ้ว นครราชสีมา ที่กำลังจะสูญหาย ขาดคนสืบทอด จนเกิดเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าไท-ยวน บ้านถนนคต”

                     

ขอขอบคุณส่วนกิจการนักศึกษา มทส.ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนนักศึกษาได้รับรางวัลดังกล่าว