สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ อาคารห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนพฤกษศาสตร์ มทส. (SUT Botanical Garden) ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน อาคารสรุพัฒน์ ๕ และนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ อาคารสุรพัฒน์ ๔ เทคโนธานี มทส.

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงสวนพฤกษศาสตร์ มทส. (SUT Botanical Garden) ภายในบริเวณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายสูจิบัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการตลอดจนความเป็นมาเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ มทส. จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่น ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเปิด “สวนพฤกษศาสตร์ มทส.” ทรงปลูกต้นแจง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำถิ่นโคราช จำนวน ๑ ต้น จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในอาคารนิทรรศการ โดยมี อาจารย์ ดร.รุจ มรกต ผู้จัดการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ทูลเกล้าฯ ถวายกล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการป่าเต็งรัง นิทรรศการภายในสวนพฤกษศาสตร์ มทส. และแผนผังสวนพฤกษศาสตร์ มทส.

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟฟ้าไปยังอาคารสุรพัฒน์ ๕ ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นห้องปฏิบัติการทางมานุษยวิทยา เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยภายในจัดแสดงนิทรรศการทางด้านความภูมิใจของท้องถิ่นและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับพระยากำธรพายัพทิศ (ดิส อินทโสฬส ณ ราชสีมา) ข้าหลวงประจำจังหวัดนครราชสีมา พ่อเมืองคนสุดท้าย นิทรรศการที่นี่ “อีสาน” ทำมา-หากิน ปลูกบ้าน-สร้างเรือน บันเทิง-เริงเล่น และงานบุญ-ไหว้ผี นิทรรศการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในห้องนิทรรศการ เช่น การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อแสดงระหัดวิดน้ำลำตะคอง การออกแบบและพัฒนาหมู่บ้านด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ โดยจำลองวิถีชีวิตชาวนาและการนำเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented reality) เพื่อแสดงเฮือนอีสาน ยุ้งข้าว รวมถึงความเชื่อในวัฒนธรรมข้าวในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น

ข่าวจาก : http://web.sut.ac.th/2012/portal_news/detail/1/news20161103

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินชมนิทรรศการในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินชมนิทรรศการภายในอาคารห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน สาขาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นครั้งที่ ๒ หลังจากเปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ ๒๕๓๖

ภาพจาก : https://www.facebook.com/sutnews/?fref=ts
ภาพเพิ่มเติม : ภาพในอัมบั้มทั้งหมด