บรรยายพิเศษ”การปรับตัวของบัณฑิตและสถาบันการศึกษาไทยให้ทันยุคประเทศไทย 4.0″ โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทส.
จัดบรรยายพิเศษโดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง “การปรับตัวของบัณฑิตและสถาบันการศึกษาไทยให้ทันยุคประเทศไทย 4.0”

 • การศึกษา กับ Thailand 4.0

การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมระบบการศึกษา เริ่มตั้งแต่การใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารทางไกล เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องดาวเทียม ซึ่งสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องทำการปรับตัว นำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจมากขึ้น เน้นการทำเนื้อหาให้มีคุณภาพ น่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน ไปจนถึงการทำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการศึกษา เช่น การใช้ระบบ e-learning ในการส่งงานหรือมอบหมายงานแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย การใช้ระบบลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งต้องทำตั้งแต่สมัครเรียนไปจนถึงการออกใบเสร็จชำระเงิน ให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ ลดขั้นตอนการทำงาน และทำให้การทำงานต่างๆมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

dsc_3939
dsc_3951

 

 • แนวโน้มทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก
 1. การบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว เช่น ประเทศนอร์เวย์สามารถคำนวนและยื่นภาษีอัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆ
 2. การให้บริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล เช่น ที่อินเดีย มีการแจกเงินแต่คนยากจน โดยการแจกซิมการ์ด ประชาชนจะต้องนำซิมการ์ดที่จุดบริการ เจ้าหน้าที่จะทำการใช้ซิมการ์ดนั้นโทรตรวจสอบกับทางราชการเพื่อยืนยันตัวบุคคล และมอบเงินให้
 3. การให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว เช่น ประเทศสิงคโปร์มีระบบจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ ผ่านระบบเดียวและใช้เอกสารชุดเดียว
 4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โครงการ Safe City ของประเทศสิงคโปร์ เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดส่งไปยังศูนย์บัญชาการ นำไปวิเคราะห์ประเมินสถารการณ์เสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ก่อนเกิดเหตุ
 5. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์เชิงลึก เช่น ระบบวิเคราะห์ความต้องการแรงงานของประเทศเยอรมนี เพื่อวางแผนการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ
 6. การใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน เช่น ระบบ SingPass และ CorpPass ของประเทศสิงคโปร์ เป็นระบบยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของหน่วยงานรัฐ
 7. การสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก เช่น ระบบ Automated Passport Control ของอเมริกา ที่สามารถให้ผู้ได้รับการยกเว้นวีซ่าสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้เพื่อลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน ในขณะที่ยังสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยไว้ได้
 8. การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เช่น ระบบ Aadhaar ของประเทศอินเดีย เป็นการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
 9. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

dsc_3961

 • แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใช้ 6 ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 5. พัฒนากำลังคนให้พร้อม
 6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 

dsc_3966

dsc_3970

dsc_3986

dsc_4000

 

 • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

Internet of Things แนวคิดที่จะเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างโลกแห่งข้อมูลที่ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อถึงการ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถโดยสาร ไฟจราจร บ้าน แอร์ ตู้เย็น ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต สร้างโลกที่มนุษย์สามารถรับรู้ข้อมูลสิ่งต่างๆได้ตลอดเวลา

Big Data เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ ข้อมูลปริมาณมหาศาลก็ได้ถูกสร้างขึ้นในทุกๆวันโดยผู้ใช้ การนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดระเบียบ วิเคราะห์ จะทำให้สามารถนำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ เป็นการสร้างข้อมูลโดยผู้ใช้ เพื่อผู้ใช้เอง

dsc_4007

dsc_4034

dsc_4036