วิสัยทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นเลิศในด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผสานกับภาษาและวัฒนธรรม และสร้างบัณฑิตที่รู้ชัด ปฏิบัติได้ ที่มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการในระดับประเทศ

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป เป็นเลิศในด้านการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นเลิศในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเลิศในด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมในระดับประเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เป็นเลิศในด้านนวัตกรรมการบริการและความเป็นผู้ประกอบการในระดับประเทศ

หลักสูตรสหกิจศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านสหกิจศึกษาในระดับสากล

สำนักงานคณบดีและฝ่ายเลขานุการ  เป็นเลิศในด้านการบริการที่เป็นมืออาชีพและมีมาตรฐาน