นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (รัฐบาล)
ทุนเงินยืมเพือการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุนเงินยืมฉุกเฉิน
ทุนการศึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก

ผลงานนักศึกษา

ดูผลงานนักศึกษา »

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ดูภาพกิจกรรมนักศึกษา »

นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานบัณฑิตศึกษา

ดูผลงานบันฑิตศึกษา »

ภาพกิจกรรมบันฑิตศึกษา

ดูภาพกิจกรรมบันฑิตศึกษา »

กองทุน รศ. ดร.กริช สืบสนธิ์

กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.กริช สืบสนธิ์ "มีความประสงค์จะช่วยเหลือ และสนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ "

> ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.กริช สืบสนธิ์ พ.ศ. 2545
รายละเอียดเพิ่มเติม