เกี่ยวกับสาขาวิชา
ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ระดับปริญญาตรี

ปรัชญา
"หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การจัดเก็บและการค้นคืน และการเผยแพร่สารสนเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสังคม 
4. เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

ปรัชญา
"เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ควบคู่กับการมีจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม"

วัตถุประสงค์
1.พื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความคิดวิเคราะห์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหา 
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ต่อวิชาการ วิชาชีพ ตนเอง และสังคม