งานวิจัย

ประภาวดี สืบสนธิ์ (2546)

คุณภาพการบริการในสถาบันบริการสารสนเทศอุดมศึกษา

อ่านต่อ »

ประภาวดี สืบสนธิ์ (2548)

ประเด็นคัดสรรค์ด้านบริการสารสนเทศ

อ่านต่อ »

วีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2547)

แนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ »

วีรพงษ์ พลนิกรกิจ และหนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2545)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทและหน้าที่ของนักจัดรายการวิทยุในจังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ »

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2544)

"บทบาทของสื่อมวลชนไทยที่มีต่อการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ" ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านต่อ »

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2545)

แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย

อ่านต่อ »

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2544)

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2547) การศึกษาทัศนะของเด็กและเยาวชนใน จ.นครราชสีมาที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่พึงประสงค์

อ่านต่อ »

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2550)

บทบาทของอินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ความด้านสุขภาพอนามัย

อ่านต่อ »