บทความ

ภาษาไทย

 1. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย (2546)

  การใช้แนวทางการสอนแบบบูรณาการของกระบวนการวิจัย
  การวิเคราะห์เนื้อหาและกระบวนการ เขียนในการสอนทักษะการเขียนเรียงความ
  ประเภทอภิปรายโวหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  อ่านต่อ >>
 2. ลัดดา โกรดิ

  การใช้ Internet ในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อ่านต่อ >>
 3. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2550)

  โทรทัศน์ชุมชนในประเทศออสเตรเลีย
  อ่านต่อ >>
 4. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ และหนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2544)

  ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทและหน้าที่ของนักจัดรายการวิทยุในจังหวัดนครราชสีมา
  อ่านต่อ >>
 5. หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2551)

  มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้เรื่องโรคเอดส์ของเยาวชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  อ่านต่อ >>

ภาษาอังกฤษ

 1. Participation in community radio in Thailand

  : the case study of Mukdahan province's community enterprise radio station
  อ่านต่อ >>
 2. Participation in community radio in Thailand

  : crossing the Thai-Laoian border
  อ่านต่อ >>
 3. Teaching "Oragnization of information" through the web

  อ่านต่อ >>