คณาจารย์และบุคลากร

หัวหน้าสาขา

ผศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล

jitimon@sut.ac.th
044-224309

รศ. ดร. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

weerap@sut.ac.th
044-224334

ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล

suphakit@sut.ac.th
044-224211ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

neunghat@sut.ac.th
044-224339

ผศ. ดร.ธรา อั่งสกุล

angskun@sut.ac.th
044-224976

ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

s@sut.ac.th
044-224369อ. ดร.นฤมล รักษาสุข

narumol@sut.ac.th
044-224338, 4010

อ. ดร.นิศาชล จำนงศรี

nisachol@sut.ac.th
044-224257

อ. ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล

sorachai@sut.ac.th
044-224385อ. ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์

thammasak@sut.ac.th
044-224531

อ. ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์

chatphat@sut.ac.th
044-224076

อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

pichak@sut.ac.th
044-224352อ. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

pornanan@sut.ac.th
044-22449

อ. นรินทร ฉิมสุนทร

narintorn@sut.ac.th
044-224389

รัชนีกร ทองมา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ratchaneekorn@sut.ac.th
044-224273ษิญาภา กานต์เดชะศา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

siyapa_k@sut.ac.th
044-224273

นิตยา โชติบุตร
(ผู้ช่วยสอนและวิจัย)

nittayacho@sut.ac.th
044-223000 ต่อ 6203

อรรคพล วงศ์กอบลาภ
ผู้ช่วยสอนและวิจัย (ลาศึกษาต่อ)

wongkoblap@sut.ac.th
-ภาคภูมิ วิเศษศรี
(ผู้สอนปฏิบัติการ)

wisedsri@sut.ac.th
044-224336

ฐศุภรดา วิเชียรธปภา
(ผู้ช่วยสอนและวิจัย)

thasuparada@g.sut.ac.th
044-223000 ต่อ 6202

ภัทรพล ศรีรักษ์
(ผู้ช่วยสอนและวิจัย)

pattarapol@sut.ac.th
044-224561