ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

เว็บไซต์ 10 ปี IT Reunion
http://soctech.sut.ac.th/10IT

เว็บไซต์ 20 ปี IT Reunion
http://soctech.sut.ac.th/it/20IT

ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา

บันทึกข้อมูลได้ที่
http://soctech.sut.ac.th/it_coop