ผลงานนักศึกษา วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ผลงานนักศึกษา อื่น ๆ

Posawang, P., Phosaard, S., Pattara-Atikom, W. and Polnigongit, P., "A Mutimedia-Based and Time-Sensitive Interactive Web Survay for Road User Opinion on Traffic Condition," in Proceedings of the ECTI-CON2008, May 2008.

Wijakprasert A., Phosaard, S., Pattara-Atikom, W. and Polnigongit, P., "Intuitive & Light-Weight Driving Direction on Mobile Phone" in The 2008 International Conference of Computer Science and Engineering, July 2008.

นายวิจัย บุญญานุสิทธิ์ M5020072 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(วิทยาการสารสนเทศ ระบบวิสาหกิจ) ได้รับทุนการศึกษาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาระบบเว็บเพื่อวัดระยะเวลาตอบสนองและพยากรณ์อุปสงค์ภายในห่วงโซ่อุปทานโลหิต

Saharat Arreeras, Thara Angskun, and Jitimon Angskun ได่รับรางวัล The Best Student Presentation Award ในการนำเสนอผลงานเรื่อง A Design of an Expert System for Intercropping Planning ในงานประชุม Proceedings of the 16th Tri-University International Joint Seminar and Symposium 2009 ณ Mie University, Japan , ระหว่างวันที่ October 19–22, 2009