ภาพกิจกรรม บัณฑิตศึกษา

- เข้าชมภาพกิจกรรมนักศึกษาได้ที่ http://itsut2008.hi5.com ในอัลบั้ม Master's degree

- จากการบรรยายเรื่อง "ความท้าทายของเทคโนโลยีสารสนเทศกับภาวะการแข่งขันและความร่วมมือของประชาคมโลกปัจจุบัน"
ในวันเสาร์ที่ 24 พ.ค. 51 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง VIP3 สุรสัมมนาคาร มีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
+ ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน
+ คุณณรงค์ จันทร์สร้อย