หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ปรุงปรับปี 2555) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 177 หน่วยกิต และ หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตแบบก้าวหน้า หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 179 หน่วยกิต เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ
วิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี   รายวิชาที่เปิดสอน

1. กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ (Enterprise Software)

เป็น กลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น
 • กระบวนการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการในการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
 • การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา และการประเมินโครงการซอฟต์แวร์
 • การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์กรวิสาหกิจ และการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • การศึกษา ปรับใช้ หรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในองค์กรวิสาหกิจ

รายละเอียด »

2. กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ (Communication)

เป็น กลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น
 • การคิดสร้างสรรค์ผลงานทางนิเทศศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้แก่
 • งานโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 • การผลิตสื่อ ตั้งแต่การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ การวางแผนการผลิต และดำเนินกระบวนการผลิตครบวงจร
 • การใช้เครื่องมือและคอมพิวเตอร์รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนในการผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์ อันประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 • การสื่อสารและการถ่ายทอดสารสนเทศสู่ผู้รับสารในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และระดับมวลชน
รายละเอียด »


3. กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems)

เป็น กลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น

 • หลักการจัดการ การจัดการการเงิน การจัดการบุคคล การจัดการโครงการ การจัดการด้านการผลิต และการจัดการตลาด
 • การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดระบบ
 • เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสำนักงาน การปรับกระบวนการทางธุรกิจ และการตัดสินใจ
รายละเอียด »


4. กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies)

เป็น กลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น
 • การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การสร้าง การเลือก การจัดหา การจัดเก็บ การบริการและนำส่งสารสนเทศ โดยคำนึงถึงความต้องการและลักษณะของผู้ใช้เป็นสำคัญ
 • การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสารสนเทศ การจัดทำสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศในสำนักงาน และการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ
 • การออกแบบและการผลิตสื่อต่าง ๆ และการจัดการสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
รายละเอียด »

Download