หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิตและวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553   วิชาที่เปิดสอน

เน้นผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความคิดวิเคราะห์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาการวิชาชีพ ตนเอง และสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Information Science ) ประกอบด้วยการเรียน 3 แบบ คือ

หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

ดาวน์โหลดแผนการเรียนสำหรับระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2) นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(3) นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
(5) อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร
(6) ผู้ดูแลระบบ
(7) ผู้ดูแลเครือข่าย
(8) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
(9) ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้
(10) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


**ดาวน์โหลดแบบฟอร์ต่างๆ

สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ => คลิ๊กที่นี้