หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

แผนการเรียน หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ดูรายละเอียด New
รายวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท   วิชาที่เปิดสอน

รหัสและชื่อหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Information Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชาระดับมหาบัณฑิต

ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย) : วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Information Science (Information Technology)

ชื่อย่อ  
(ภาษาไทย) : วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : M.I.S. (Information Technology)


หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

(1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

(2) โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

แผน ก แบบ ก 2 ดูรายละเอียด
  • รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
  • รายวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

แผน ข ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย

  • รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
  • รายวิชาเลือก 24 หน่วยกิต
  • การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต