หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

ลักษณะเด่นของหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต

เน้น แบบจำจองข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมเว็บ ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิธีการวิจัยและสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาะลึก กลุ่มเนื้อหาสื่อดิจิทัล ระบบวิสาหกิจ และการจัดการความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต (Master of Information Science) ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ
วิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท   รายวิชาที่เปิดสอน

1. กลุ่มวิชาสื่อดิจิทัล

ศึกษามุ่งเน้นการสร้างและเสนอองค์ความรู้ในรูปลักษณ์สื่อใหม่ (new media) ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์โดยเน้นสาระ (information) ที่สื่อนำเสนอและการปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างมนุษย์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงแอนิเมชัน เกมคอมพิวเตอร์และการจำลอง การออกแบบกราฟิก การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

รายละเอียด »

2. กลุ่มวิชาระบบวิสาหกิจ

เป็น กลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น

มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ที่ลึกซึ้งทางด้านธุรกิจและองค์การภาครัฐเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์การและวิสาหกิจทุกประเภทให้ยืนหยัดอยู่ได้ในโลกของการแข่งขันตลอดจนปรับตัวต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วโดย ศึกษาเน้นทฤษฎีและปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจวิสาหกิจข้ามชาติ เครือข่าย คอมพิวเตอร์สำหรับวิสาหกิจ ตลอด จนการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบความรู้ให้เหมาะสมกับวิสาหกิจต่างๆ

รายละเอียด »

3. กลุ่มวิชาการจัดการความรู้

มุ่งเน้นการสร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทุกระดับ อันเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนา นำสังคมไทยสู่สังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยศึกษาเน้นการสร้างและการจัดการองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือ ในการจัดการความรู้ การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ เศรษฐกิจฐานความรู้ ฯลฯ

รายละเอียด »

โครงสร้างหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

(1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
(2) โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
- รายวิชาบังคับ
- รายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชา
- วิทยานิพนธ์
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
แผน ข ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย
- รายวิชาบังคับ
- รายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชา
- การค้นคว้าอิสระ
21 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
 • ผลการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน (ELOs)
 • ดาวน์โหลดแผนการเรียนสำหรับระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำอธิบายรายวิชาระดับมหาบัณฑิต (Course description)
 • ** ขั้นตอนและแบบฟอร์มการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์


  **ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆ

  สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ => คลิ๊กที่นี้

  Download Template นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะทำวิทยานิพนธ์ให้ใช้เทมเพลตนี้ทุกคน
  ถ้าไม่ใช้สาขาจะไม่ตรวจรูปเล่มให้