มติจากสำนักวิชา สรุปว่านักศึกษารหัส D59xxxxx ลงมา จะสำเร็จการศึกษา ต้องตีพิมพ์วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสากล หมายถึง วารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2. ฐานข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.กำหนด)
3. ฐานข้อมูล TCI Tier , ๒
 
 
ส่วนนักศึกษารหัส D60xxxxx ขึ้นไป  จะสำเร็จการศึกษา ต้องตีพิมพ์ดังนี้
วารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ