หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 177 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ
วิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี   รายวิชาที่เปิดสอน

1. กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ (Enterprise Software)

เป็น กลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น
  • กระบวนการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยภาษาการโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • หลักการในการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ และการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  • การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา และการประเมินโครงการซอฟต์แวร์

รายละเอียด »

2. กลุ่มวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence and Data Analytics)

เป็น กลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น
  • วิธีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านธุรกิจอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์การได้
  • กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยเทคนิคและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์การ
  • หลักในการดำเนินการและบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
รายละเอียด »


3. กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา
(Information Studies)

เป็น กลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น

  • การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การกำหนด การสร้าง การคัดเลือก การจัดหา การวิเคราะห์  การจัดเก็บ  การบริการ การเผยแพร่และนำส่งสารสนเทศ  โดยคำนึงถึงความต้องการและลักษณะของผู้ใช้เป็นสำคัญ
  • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานสารสนเทศ การจัดทำสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การจัดทำฐานข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  การพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดการงานสารสนเทศและห้องสมุด  การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศในสำนักงาน   และการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ
  • การออกแบบและการผลิตสื่อในงานสารสนเทศ และการจัดการสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
รายละเอียด »


Download


Copyright © Information Technology 2016 | EN | TH