หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

แผนการเรียน หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ดูรายละเอียด New
วิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก   วิชาที่เปิดสอน

รหัสและชื่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต

ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Information Technology)

ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Information Technology)


หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

(1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
 • แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต
 • แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

(2) โครงสร้างหลักสูตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

 • แบบ 1.1 การวิจัยเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
  แต่สาขาวิชาฯ อาจกำหนดให้เรียนรายวิชา
  หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไม่นับหน่วยกิตด้วยก็ได้
  โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดจำนวนหน่วยกิตรวม
  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

 • แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  • รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
  • รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  • รายวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
  • ดุษฎีนิพนธ์ 45 หน่วยกิต

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  • รายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
  • รายวิชาเลือก 21 หน่วยกิต
  • รายวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
  • ดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆ

ฟอร์มบันฑิต