กำหนดการกิจกรรมบรรยายพิเศษ

เรื่อง “Exploring Varieties of English” และ

Trends and Issues in Interpersonal Communication in English”

โดย Emeritus Professor Roland Sussex วิทยากรจากต่างประเทศ

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. และ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1