ประวัติความเป็นมาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีดำริตั้งแต่ต้นที่จะพัฒนาหลักสูตร สารสนเทศ/นิเทศศาสตร์
ในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมรับผิดชอบไม่เฉพาะแต่วิชาที่ให้บริการแก่ นักศึกษาอื่นในมหาวิทยาลัย แต่สามารถ เปิดสอนหลักสูตรจนถึงขั้นปริญญาที่สูงขึ้นได้ หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต จึงเป็นหลักสูตรแรกของสำนักวิชา
 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
18 พฤษภาคม 2538 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารนิเทศและ นิเทศศาสตร์บูรณาการ โดยอธิการบดี (ศาสตราจารย์
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) เป็นประธานเพื่อยก ร่างพร้อมกำหนดชื่อหลักสูตร คำสั่งแต่งตั้งมีทั้งหมด 4 ฉบับ
 
ในครั้งแรก คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกรวม 9 ท่าน หลังจากนั้นมีการแต่งตั้งเพิ่มในขั้นสุดท้ายคณะ กรรมการ มีทั้งหมด 19 ท่าน
 
การพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการมุ่งพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสาร
สารสนเทศศาสตร์ และ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผู้รับผิดชอบก่อนการร่างหลักสูตร มีการศึกษา ความต้องการของตลาด ได้แก่
การสำรวจความต้องการนักสื่อสารเทคโนโลยีสารนิเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริช สืบสนธิ์
 
ในปี 2538 คณะกรรมการได้ประชุม 4 ครั้ง และ ปี 2539 ประชุมอีก 3 ครั้ง
 
16 มิถุนายน 2538 คณะกรรมการได้ประชุมเป็นครั้งแรกและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ หลักสูตรดังนี้
- แบ่งกลุ่มวิชาตามหมวดวิชาเฉพาะ 3 กลุ่ม คือ นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการจัดการ
- เปิดสอนปริญญาตรี และอาจเปิดระดับบัณฑิตศึกษาควบคู่กัน
- นักศึกษาที่เข้าศึกษามาทางสายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์คำนวณ
 
หลังการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการยกร่างหลักสูตร
 
26 กันยายน 2538 ในการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการได้พิจารณาร่างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานและหมวดวิชาเฉพาะ ทั้ง 3 กลุ่ม โดยพิจารณารายวิชาที่อยู่ในแต่ละหมวด
 
19 มกราคม 2539 ในการประชุมครั้งที่ 5 ได้พิจารณารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละรายวิชาที่ประกอบกันเป็นหลักสูตร ที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อรับผิดชอบการจัดทำคำอธิบายรายละเอียดของแต่ละรายวิชาซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียด ของรายวิชาในการ ประชุมสองครั้งต่อมา
 
8 ตุลาคม 2539 พิจารณาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตเป็นครั้งสุดท้าย หลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศบัณฑิตนับว่าเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ค่อนข้างใหม่ในระบบอุดมศึกษาของไทยที่มุ่งสร้าง บัณฑิตที่รอบรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสารสนเทศด้านนิเทศศาสตร์ ด้านระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และด้านสารสนเทศศึกษา (ห้องสมุดทันสมัยและศูนย์ สารสนเทศ)
 
วิทยาพิจารณ์
 
29 พฤศจิกายน 2539 มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และวิชาชีพตามเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของ หลักสูตรมาร่วมพิจารณ์หลักสูตร ข้อคิดจากการสัมมนา นำไปสู่การปรับหลักสูตรเป็นขั้นสุดท้าย
19 ธันวาคม 2539 หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 14/2539
25 ธันวาคม 2539 หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 8/2539
12 พฤษภาคม 2540 ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีนักศึกษาแล้ว 10 รุ่น สำเร็จการศึกษาแล้ว 7 รุ่น

กิจกรรมคืนสู่เหย้า 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เล็ก IT#1

ถึงเวลา IT. คืนรัง

ตอนนี้กิจกรรมคืนสู่เหย้า ของพวกเรา IT@ SUT ก็มาถึงอย่างเป็นทางการ แล้ว โดยงานนี้เรามีชื่อ ของงานครั้งนี้ว่า

"10 ปี IT Reunion @ Home" หวังว่าพวกเรา
ชาว IT ทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดี และ
พลังความสามัคคีของเรา ให้ทุกคนประจักษ์ นะคะ

คำเชิญจากอาจารย์

อาจารย์จากสาขาวิชา และ
คณะวิชาต่างมีความยินดี
ในโอกาสที่ศิษย์เก่า จะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
"10 ปี IT Reunion @
Home"

นำโดย ร.ศ. ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และ อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)

ร่วมแสดงพลังเล็ก ๆ

คณะทำงานขอเชิญชวน
ให้ชาว IT. ทุกคนร่วม
สร้างสีสรรค์โดยการนำ
ภาพ Display เกี่ยวกับ
กิจกรรมสำคัญของ

พวกเราชาว IT. ทุกคน สำหรับใครที่มีไอเดีย
ที่แปลกแตกต่าง หรือ ต้องการแสดงฝีมือ
สามารส่งภาำพ Display ของท่านมาได้ที่
leksorachai@gmail.com