ที่ปรึกษา
  คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธาน
  นายอภิสิทธิ์ ภุมรินทร์ / หนิง
1.ฝ่ายสถานที่/เวที
  นางสาวอรอนงค์ นวลจันทร์ / พะโล้
  นางสาวดารารัตน์ อินทะปัญญา / อ้น
2.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  นายบุญฤทธิ์ ทองอ้ม / อาฟ
  นางสาวณัชชา พูนศรีธนากูล / แตน
3. ฝ่ายกิจกรรมกลางวัน
  กิ๊ก / ปอย / เมย์
4. ฝ่ายกิจกรรมงานเลี้ยง
  นายวรายุทธ พานพ่วง / โอ๊ค
  นางสาวผาสุข อัฐโส / จอย
5. ฝ่ายเหรัญญิก
  ปวีณา จินณาเกตุ / วี
6. ฝ่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
  นางสาวลักขณา โชคสกุลทรัพย์ / แป๊ก
  นางสาวผกาพรรณ ไตรรัตน์วงศ์ / จี๊ด
7 ฝ่ายของที่ระลึก
  นายธวัชพงษ์ พิทักษ์ / โต้
  นางสาวพัชรีวรรณ อินทะมาตย์ / เอ๊กซ์
8.ฝ่ายประสานงาน
  นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี / เอ
  นางสาวรพีพรรณ รัตนชินกร / แหม่ม
  ตูน
9. ฝ่ายปฐมพยาบาล และสวัสดิการ
  กิ๊บ / หลิว
10. ฝ่ายเพลงคืนสู่เหย้า IT
  นางสาวขนิษฐญาดา อุไรวงษ์ / ตั๊ก
  นายอธิปไตย สุขใส / จิ๊บ
11. ฝ่ายบันทึกประวัติศาสตร์
  นายปฐวี มีสวัสดิ์ / เติ้ล /
  นายเขตขันต์ สีตะธนี / ปุ๋ย /
  นักศึกษารายวิชา Advance Technology of Mass Media Production
12.ฝ่ายศาสนสัมพันธ์
  นายโอภาส ภูครองนาค / โอ /
13.ฝ่ายนิทรรศการ
  IT # 9
14. ฝ่ายการแสดง
  IT # 9 และ IT # 10
15. ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
 

นายสราธิป สารวุฒิวรรณ

และนักศึกษารายวิชาวิจัยนิเทศศาสตร์

 
และ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังศึกษาในปัจจุบันทุกคน

กิจกรรมคืนสู่เหย้า 10 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เล็ก IT#1 โทรศัพท์ 08-xxxx-xxxx โทรสาร 0-4422-4205
อีเมล์ leksorachai@gmail.com

ถึงเวลา IT. คืนรัง

ตอนนี้กิจกรรมคืนสู่เหย้า ของพวกเรา IT@ SUT ก็มาถึงอย่างเป็นทางการ แล้ว โดยงานนี้เรามีชื่อ ของงานครั้งนี้ว่า

"10 ปี IT Reunion @ Home" หวังว่าพวกเรา
ชาว IT ทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดี และ
พลังความสามัคคีของเรา ให้ทุกคนประจักษ์ นะคะ

คำเชิญจากอาจารย์

อาจารย์จากสาขาวิชา และ
คณะวิชาต่างมีความยินดี
ในโอกาสที่ศิษย์เก่า จะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรม
"10 ปี IT Reunion @
Home"

นำโดย ร.ศ. ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม และ อาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)

ร่วมแสดงพลังเล็ก ๆ

คณะทำงานขอเชิญชวน
ให้ชาว IT. ทุกคนร่วม
สร้างสีสรรค์โดยการนำ
ภาพ Display เกี่ยวกับ
กิจกรรมสำคัญของ

พวกเราชาว IT. ทุกคน สำหรับใครที่มีไอเดีย
ที่แปลกแตกต่าง หรือ ต้องการแสดงฝีมือ
สามารส่งภาำพ Display ของท่านมาได้ที่
leksorachai@gmail.com