การรับสมัคร
ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-4422-4273 E-mail : infotech@sut.ac.th