หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาที่ใช้ร่วมกันทุกหลักสูตร มีการบูรณาการองค์ความรู้โดยไม่แบ่งแยกรายวิชา ตามกลุ่มศาสตร์ และบรรจุเนื้อหาเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ พอเพียง ฯลฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เน้นการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลที่สามารถ บูรณาการความรู้ให้เป็นองค์รวมในตัวผู้เรียนด้วยตนเอง เพื่อแสดงถึงความใฝ่รู้ความมีคุณธรรมและความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ

ประกาศ! การลงทะเบียน

สาขาวิชาฯ ไม่อนุญาตให้นักศึกษา
รหัสประจำตัว B59XXXXX ลงมา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้ เป็นวิชาเลือกเสรี

 • 202108 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) และ
 • 202109 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้
  (Use of Application Programs for Learning)

( อ่านเพิ่มเติม... )

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
(File : PDF)

บุคลากร ของสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 • Team Member

  อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์

  หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

  เบอร์โทรศัพท์ : 044-224504
  อีเมล : mote@sut.ac.th

  Team Member

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ

  อาจารย์

  เบอร์โทรศัพท์ : 044-224329
  อีเมล : buratink@sut.ac.th

  Team Member

  อาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง

  อาจารย์

  เบอร์โทรศัพท์ : 044-224532
  อีเมล : patamasiri@sut.ac.th

 • Team Member

  นางสาวชลลดา พจน์จะโป๊ะ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  เบอร์โทรศัพท์ : 044-224258
  อีเมล : chonlada@sut.ac.th

  Team Member

  นายจารุวัฒน์ นนทชัย

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ห้องไทยศึกษานิทัศน์)

  โทรศัพท์: 044-224856
  E-mail: jarabee@sut.ac.th

  Team Member

  นายพีรยุทธ กษิติบดินทร์ชัย

  ผู้ช่วยสอนและวิจัย

  เบอร์โทรศัพท์ : 044-224258
  อีเมล : peerayut.k@sut.ac.th

 • ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในปัจจัยมนุษย์
  ปัจจัยองค์กร และปัจจัยข่าวสาร โดยเป็นหลักสูตรสหวิทยาการซึ่งประสมประสานวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่ไม่แบ่งกลุ่มศาสตร์อย่างเดิม
  และไม่ใช่วิชาเบื้องต้น (Introduction)

 • รูปแบบของหลักสูตร

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาได้แก่
  (1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
  (2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
  (3) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  (4) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
  โดยแต่ละหลักสูตรสามารถกระจายรายวิชาได้ตามความเหมาะสมของแต่หลักสูตร

THAI STUDIES AND ASEAN CULTURES COLLECTIONS ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน

 • การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรมอีสาน

  ความรู้ของคนธรรมดา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน
  ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน

  ห้องนิทรรศการพระยากำธรพายัพทิศ

  ห้องนิทรรศการพระยากำธรพายัพทิศ (ดิส อินทโสฬส) จัดแสดงสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัว เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนประวัติ และผลงาน ของท่าน ซึ่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดนครราชสีมา และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๙

  ASEAN CULTURES COLLECTIONS

  บทบาทในการให้ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของคนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผู้เข้าชมมีความเข้าใจ “คนอื่น” นอกจากคนไทยด้วยกัน และโดยเฉพาะพลเมืองอาเซียนด้วยกัน

 • ระหัดวิดน้ำลำตะคอง

  ชาวนาลุ่มน้ำลำตะคอง ได้สร้าง และส่งต่อนวัตกรรม ซึงเป็นผลผลิตของความรู้ ที่รู้จักกันในนาม “ระหัดวิดน้ำ” ที่เปรียบเสมือนหัวใจที่ส่งสายน้ำ เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตในผืนนาระหัด ทำให้นาอุดมสมบูรณ์ ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วย

  เสวียน

  เสวียนเป็นยุ้งข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ มีลักษณะทรงกลม ป่องกลาง มีปาก ใช้สำหรับเก็บข้าว สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นเอกลักษณ์ของชาวนา กลุ่มชาติพันธุ์ไทเบิ้ง

  ห้องไทยศึกษานิทัศน์ และวัฒนธรรมอาเซียน

  เข้าสู่เว็บไซต์ห้องไทยศึกษานิทัศน์ : http://soctech.sut.ac.th/thaistudies