แบบฟอร์มการดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา

Form-1-แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Form-2-แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Form-3-แบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Form-4-แบบรายงานความคืบหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ (ทบ.21)

Form-5-แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

Form-6-แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์สอบวิทยานิพนธ์

Form-7-แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ทบ.20)

Form-8-แบบบันทึกผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

Form-9-แบบขออนุมัติขยายเวลาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

Form-10-แบบขอนัดสอบวิทยานิพนธ์และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

Form-11- แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ (ทบ.23)

Form-12-แบบบันทึกผลการสอบวิทยานิพนธ์