รูปแบบหนังสือ

Form-1-รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี PDF

Form-2-รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Form-3-รูปแบบคำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา

Form-4-รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษา

Form-5-รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Form-6-รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการให้ทุน

Form-7-รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Form-8-รูปแบบคำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Form-9-รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

Form-10-รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

Form-11-รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

Form-12-รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

Form-13-รูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม