ตัวอย่างหนังสือ

๑.ภายใน_ขออนุมัติเงินสำรองจ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยากร (กำหนดเป็นมาตรฐาน) IT

๒.ภายใน_ขออนุมัติเงินสำรองจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ (กำหนดเป็นมาตรฐาน) IT

๓.ภายนอก_เชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (กำหนดเป็นมาตรฐาน) Co-op

๔.ภายนอก_ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ (กำหนดเป็นมาตรฐาน) IT

๕.ภายใน_ขออนุญาตให้บุคลากรเป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ (กำหนดเป็นมาตรฐาน)IT

๖.ภายนอก_ขออนุญาตให้บุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษ (กำหนดเป็นมาตรฐาน) GE

๗.ภายใน_ขออนุมัติเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการฯ (กำหนดเป็นมาตรฐาน) FL