แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร

Form-1-การขออนุมัติเงินสำรองจ่ายค่าตอบแทนการสอน

Form-2-การขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Form-3-การขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มทส.

Form-4-การขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส.

Form-5-การขออนุมัติแผนการใช้จ่ายการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิตฯ

Form-6-การขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการที่มีหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพหลัก (หน่วยงานภายใน มทส.)

Form-7-การขออนุมัติค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา

Form-8-การขออนุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางไปประชุมสัมมนาทางวิชาการในประเทศ

Form-9-การขออนุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางไปประชุมสัมมนาฯ และนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

Form-10-การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

Form-10(1)-บันทึก-รูปแบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายงบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

Form-11-แบบรายงานการส่งระดับคะแนนตัวอักษร

Form-12-การตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์

Form-รวมไฟล์การตรวจสอบการขออนุมัติ-05082560