สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0 4422 4490
อีเมล : pornanan@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ :

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

โทรศัพท์ : 0 4422 4334
อีเมล : weerap@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง :

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง

โทรศัพท์ : 0 4422 4723
อีเมล : sirapat@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล :

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล

โทรศัพท์ : 0 4422 4972
อีเมล : angskun@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล :

รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล

โทรศัพท์ : 0 4422 4309
อีเมล : jitimon@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล

โทรศัพท์ : 0 4422 4209
อีเมล : suphakit@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

โทรศัพท์ : 0 4422 4339
อีเมล : neunghat@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

โทรศัพท์ : 0 4422 4013, 0 4422 4369
อีเมล : s@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.นิศาชล จำนงศรี :

อาจารย์ ดร.นิศาชล จำนงศรี

โทรศัพท์ : 0 4422 4257
อีเมล : nisachol@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล :

อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล

โทรศัพท์ : 0 4422 4210
อีเมล : sorachai@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์ :

อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์

โทรศัพท์ : 0 4422 4531
อีเมล : thammasak@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์ :

อาจารย์ ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์

โทรศัพท์ : 0 4422 4076
อีเมล : chatphat@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.นพพล ตั้งสุภาชัย :

อาจารย์ ดร.นพพล ตั้งสุภาชัย

โทรศัพท์ : 0 4422 4561
อีเมล : noppol@g.sut.ac.th
อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร :

อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

โทรศัพท์ : 0 4422 4352
อีเมล : pichak@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์ :

อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์

โทรศัพท์ : 044-224722
อีเมล : thawatphong@sut.ac.th
อาจารย์อรรคพล วงศ์กอบลาภ :

อาจารย์อรรคพล วงศ์กอบลาภ

โทรศัพท์ : 044-224336
อีเมล : wongkoblap@sut.ac.th
อาจารย์เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย :

อาจารย์เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย

โทรศัพท์ : 044224535
อีเมล : ekkaluck@sut.ac.th

บุคลากร

นางสาวรัชนีกร ทองมา : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัชนีกร ทองมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4273
อีเมล : ratchaneekorn@sut.ac.th
นางสาวษิญาภา กานต์เดชะศา : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวษิญาภา กานต์เดชะศา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 4422 4033
อีเมล : siyapa_k@sut.ac.th
นางสาวฐศุภรดา วิเชียรธปภา : เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวฐศุภรดา วิเชียรธปภา

เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0 4422 6202
อีเมล : thasuparada@g.sut.ac.th
นายภัทรพล ศรีรักษ์ : เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภัทรพล ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0 4422 4561
อีเมล : pattarapol@sut.ac.th
นายศศิษฎ์ วงศ์รู้คุณ : เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายศศิษฎ์ วงศ์รู้คุณ

เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : -
อีเมล : sasit53@hotmail.com