ติดต่อเรา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Email : socialtech@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 0 4422 4207-9
โทรสาร : 0 4422 4205

การร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
Email : complaintist@sut.ac.th