หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ

1.ชื่อหลักสูตร

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ

Master of Management in Innopreneurship and Business Design

 

2.แผนการเรียน

 • แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                   46      หน่วยกิต

plan_a

 • แผน ข การศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทำวิทยานิพนธ์
  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                   46      หน่วยกิต

plan_b

ดูรายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม คลิก

 

3.วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
 • ภาคการศึกษาที่ 3  เดือนมีนาคม – มิถุนายน

4.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว (เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าและคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)
  • เงินประกันทั่วไป                                   6,500   บาท
  • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บรายปี
   • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย                              20,000 บาท/ปี
   • ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา                             400 บาท/ปี
  • ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
   • วิชาทั่วไป                                            2,400 บาท/หน่วยกิต
   • วิชาระดับปริญญาตรี                                   800 บาท/หน่วยกิต

5.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ผู้จัดการ ผู้บริหารในทางธุรกิจและนักวิชาชีพที่เน้นการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม
 • ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการจัดการ การประกอบการและนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการ การประกอบการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Facebook : https://www.facebook.com/Innopreneurship2BusinessDesign/
โทร.  0-4422-4267, 0-4422-4307, 0-4422-4526